مراسم فارغ‌ التحصيلى دانش‌ آموختگان ارتش - 19/8/1389 - Farsi

  • Embed Video

3855 Views


مراسم فارغ‌ التحصيلى دانش‌ آموختگان ارتش - 19/8/1389 - Farsi
  • 23-12-2010
Army graduates graduation ceremony