[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - دور نکردن دیگران - Farsi

  • Embed Video

3273 Views


[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - دور نکردن دیگران - Farsi
  • 27-10-2013
[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - دور نکردن دیگران - Farsi دور نکردن دیگران بہ بہانہ ی عیوبشان