دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials meeting with Imam Khamenei [ News ] - Farsi

  • Embed Video

4420 Views


دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials Meeting With Imam Khamenei [ News ] - Farsi
  • 25-09-2012
دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials met with Imam Khamenei - Farsi