دیدار با خانواده جانباز محمد طاهر زاده - Visit of Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

4909 Views


دیدار با خانواده جانباز محمد طاهر زاده - Visit Of Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 05-10-2011
دیدار با خانواده جانباز محمد طاهرزاده - Visit of Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi Esfahan, Iran