دیدار با مردم چالوس - Rahbar Sayyed Ali Khamenai - Visit to Chaloos city - Farsi

  • Embed Video

4584 Views


دیدار با مردم چالوس - Rahbar Sayyed Ali Khamenai - Visit To Chaloos City - Farsi
  • 05-10-2011
دیدار با مردم چالوس - Rahbar Sayyed Ali Khamenai - Visit to Chaloos city - Farsi Tehran province, Iran