بیانات رهبر انقلاب در اجتماع مردم بجنورد ..خراسان 19/07/1391. - Farsi

  • Embed Video

3982 Views


بیانات رهبر انقلاب در اجتماع مردم بجنورد ..خراسان 19/07/1391. - Farsi
  • 12-10-2012
بیانات رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای در اجتماع مردم بجنورد ..خراسان 19/07/1391. - Farsi