[۱۳۹۱/۱۰/۱۹] بیانات در دیدار مردم قم Rehbar Remarks at Meeting with People in Qum - Farsi

  • Embed Video

10392 Views


[۱۳۹۱/۱۰/۱۹] بیانات در دیدار مردم قم Rehbar Remarks At Meeting With People In Qum - Farsi
  • 17-01-2013
بیانات در دیدار مردم قم Rehbar Remarks at Meeting with People in Qum - Farsi [۱۳۹۱/۱۰/۱۹]