بیانات در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی - 10/9/1389 - Strategic Thoughts - Farsi

  • Embed Video

4926 Views


بیانات در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی - 10/9/1389 - Strategic Thoughts - Farsi
  • 29-12-2010
بیانات در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» - 10/9/1389 - Strategic Thoughts - Farsi