اجازه نمي دهم بيگانگان با دانشمندانمان صحبت کنند - Imam Khamenei - Farsi

  • Embed Video

1908 Views


اجازه نمي دهم بيگانگان با دانشمندانمان صحبت کنند - Imam Khamenei - Farsi
  • 24-05-2017
اجازه نمي دهم بيگانگان با دانشمندانمان صحبت کنند