[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - مدارا با مردم - Farsi

  • Embed Video

3418 Views


[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - مدارا با مردم - Farsi
  • 11-11-2013
[شرح حدیث اخلاق] Rahbar Sayyed Ali Khamenei - مدارا با مردم Dealing with People. 1392/08/09