بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

2581 Views


بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 05-07-2014