نماهنگ | دل ها دست خداست - Farsi

  • Embed Video

1023 Views


نماهنگ | دل ها دست خداست - Farsi
  • 03-04-2019
به بیان حضرت آیت الله خامنه ای روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ نقطه ی مکمل و متمم انقلاب بیست ودو بهمن بود یعنی محصول بیست ودو بهمن روز جمهوری اسلامی، روز دوازدهم فروردین... Show More >>