ديدار صميمئ دانشجويان با رهبر معظم انقلاب - August 7, 2012 - Farsi

  • Embed Video

11731 Views


ديدار صميمئ دانشجويان با رهبر معظم انقلاب - August 7, 2012 - Farsi
  • 07-08-2012
Students intimate meeting with the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei ha. http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9609 تبيين بايدها و نبايدهای آرمانگرايی در محيطهای دانشجويی /... Show More >>