1/5/1390 حضور در پايگاه نیروی دريائی ارتش در بندرعباس - Farsi

  • Embed Video

8131 Views


1/5/1390 حضور در پايگاه نیروی دريائی ارتش در بندرعباس - Farsi
  • 26-07-2011
Vali Amr Muslimeen Ayatullah Sayyed Ali Khamenei delivered this lecture on July 23, 2011. Military presence in the naval base at Bandar Abbas. بازدید فرمانده كل قوا از نیروی دریایی ارتش در بندرعباس http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16755... Show More >>