نماهنگ | الله اکبر - Allah o Akbar - The night of 22 Bahman - Farsi

  • Embed Video

1957 Views


نماهنگ | الله اکبر - Allah O Akbar - The Night Of 22 Bahman - Farsi
  • 11-02-2018
در شامگاه ۲۲ بهمن ماه و همزمان با طنین انداز شدن بانگ الله اکبر ملت بزرگ ایران بر بام‌های خانه‌ها نماهنگ «الله اکبر» را منتشر می کند.نماهنگ: نماهنگ | الله اکبر