پایان سومین نشست اندیشه‌های راهبردی Women and Family - Farsi

  • Embed Video

6218 Views


پایان سومین نشست اندیشه‌های راهبردی Women And Family - Farsi
  • 13-01-2012
سومین نشست اندیشه‌های راهبردی http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18447 صدها تن از اندیشمندان، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمی، همراه با حضرت... Show More >>