بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیات - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

3230 Views


بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیات - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 07-08-2014