قم-بیعت با انقلاب و امام بیعت با پیامبر است-بیانات رهبر معظم - Farsi

  • Embed Video

5031 Views


قم-بیعت با انقلاب و امام بیعت با پیامبر است-بیانات رهبر معظم - Farsi
  • 11-01-2016
بیانات در دیدار مردم قم-بیعت با انقلاب و امام بیعت با پیامبر است - رهبر معظم انقلاب اسلامی -Farsi - 9 Jan 2016