آیت الله خامنه ای: مدعیان حقوق بشر چرا حرف نمی‌زنند؟ - Farsi

  • Embed Video

3722 Views


آیت الله خامنه ای: مدعیان حقوق بشر چرا حرف نمی‌زنند؟ - Farsi
  • 04-01-2016
آیت الله خامنه ای: مدعیان حقوق بشر چرا حرف نمی‌زنند؟