معنای جعلی استکبار از تروریسم،حقوق بشر یا دموکراسی - Farsi

  • Embed Video

2775 Views


معنای جعلی استکبار از تروریسم،حقوق بشر یا دموکراسی - Farsi
  • 05-09-2015