آینده از آن ماست - Farsi

  • Embed Video

2557 Views


آینده از آن ماست - Farsi
  • 11-09-2015
آینده از آن ماست بنده عقیده‌ام این است که جوان امروز از جوان دهه‌ى ۶۰ توانایى و همّت و عزم و ایمانش کمتر نیست؛ این اعتقاد من است براساس آشنایى و آگاهى و گزارش و... Show More >>