مراسم دانش اموختگی دانشجویان دانشگاہ امام حسین - Aytaullah Khamenei - Farsi

  • Embed Video

3653 Views


مراسم دانش اموختگی دانشجویان دانشگاہ امام حسین - Aytaullah Khamenei - Farsi
  • 24-06-2014
مراسم دانش اموختگی دانشجویان دانشگاہ امام حسین - Aytaullah Khamenei - 21-02-1393 - Farsi Ceremony of Imam Hossein University Graduates