شرح حدیث اخلاق | مواضع و مواقع بیان حكمت - Hadith of Ethics - Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

4082 Views


شرح حدیث اخلاق | مواضع و مواقع بیان حكمت - Hadith Of Ethics - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 25-10-2013
شرح حدیث اخلاق | مواضع و مواقع بیان حكمت - Positions and situations of Wisdom - Hadith of Ethics - Sayyed Ali Khamenei - Farsi