آیت الله خامنه ای: وقایع سال 88 ؛ کودتایِ رنگی ناموفق - Farsi

  • Embed Video

3332 Views


آیت الله خامنه ای: وقایع سال 88 ؛ کودتایِ رنگی ناموفق - Farsi
  • 12-01-2016
آیت الله خامنه ای: وقایع سال 88 ؛ کودتایِ رنگی ناموفق