دیدارکارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با - Aytaullah Khamenei - Farsi

  • Embed Video

2651 Views


دیدارکارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با - Aytaullah Khamenei - Farsi
  • 09-02-2015
دیدارکارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با فرمانده کل قوا - Aytaullah Khamenei - Farsi