توقع از دانشجو احساس مسئولیت انسانی و ملی و دینی و اجتماعی و بین‌ا

  • Embed Video

1650 Views


توقع از دانشجو احساس مسئولیت انسانی و ملی و دینی و اجتماعی و بین‌ا
  • 10-06-2017
[Leader Clip] توقع از دانشجو احساس مسئولیت انسانی و ملی و دینی و اجتماعی و بین‌المللی - Farsi