بیانات در دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials meeting with Imam Khamenei - Farsi

  • Embed Video

3396 Views


بیانات در دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials Meeting With Imam Khamenei - Farsi
  • 27-09-2012