بيانات در ديدار كارگزاران حج - Rahber in a meeting with Hajj agents - Farsi

  • Embed Video

5557 Views


بيانات در ديدار كارگزاران حج - Rahber In A Meeting With Hajj Agents - Farsi
  • 14-10-2010
بيانات در ديدار كارگزاران حج - Remarks in a meeting with Hajj agents - Farsi