تاریخچه‌ی مذاکره اخیر هسته‌ای با آمریکا به روایت رهبر انقلاب -Farsi

  • Embed Video

2374 Views


تاریخچه‌ی مذاکره اخیر هسته‌ای با آمریکا به روایت رهبر انقلاب -Farsi
  • 26-06-2015
تاریخچه‌ی مذاکره اخیر هسته‌ای با آمریکا به روایت رهبر انقلاب