[19 June 2014] Pori Basirat Aur Agahi Kay Sath Mayedan Rahena Hai | Leader Syed Ali Khamenei - Urdu

  • Embed Video

6249 Views


[19 June 2014] Pori Basirat Aur Agahi Kay Sath Mayedan Rahena Hai | Leader Syed Ali Khamenei - Urdu
  • 20-06-2014