ذهنتان را از تفکرات غربی خالی کنید - Short Documentary - Farsi

  • Embed Video

1960 Views


ذهنتان را از تفکرات غربی خالی کنید - Short Documentary - Farsi
  • 11-02-2018
در قرن نوزدهم جنبش‌هایی در حمایت از زنان برای اعطای حقوق اولیه‌ای همچون حق رأی، حق تحصیل و حق درآمد آن‌ها شکل گرفت. با اینکه در نهایت در معدود کشورهایی زنان به این... Show More >>