| در ابتدای درس خارج فقه درباره صفت‌های بر - Farsi

  • Embed Video

200 Views


| در ابتدای درس خارج فقه درباره صفت‌های بر - Farsi
  • 14-05-2019
فیلم بیانات رهبر انقلاب | در ابتدای درس خارج فقه درباره صفت‌های برجسته‌ اخلاقی - Farsi