«با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم» - Farsi

  • Embed Video

2076 Views


«با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم» - Farsi
  • 06-05-2015