بیانات رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره‌ی - Farsi

  • Embed Video

2748 Views


بیانات رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره‌ی - Farsi
  • 26-11-2014
بیانات رهبر انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره‌ی جریان‌های - Farsi