دستور رهبر انقلاب برای واگذاری یک بوستان به مردم - Farsi

  • Embed Video

2230 Views


دستور رهبر انقلاب برای واگذاری یک بوستان به مردم - Farsi
  • 12-03-2015
دستور رهبر انقلاب برای واگذاری یک بوستان به مردم - Ayatullah Khamenei - Farsi