بیانات در دیدار دانشجویان - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

4037 Views


بیانات در دیدار دانشجویان - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 07-08-2014