دیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی ارتش - 19/11/1389 - Farsi [Meeting Airforce]

  • Embed Video

6742 Views


دیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی ارتش - 19/11/1389 - Farsi [Meeting Airforce]
  • 11-02-2011
دیدار فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی ارتش - 19/11/1389 - Farsi [Meeting w/ Airforce]