دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی - 19/10/1389 - Farsi