بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - 4/9/1389 - Farsi