بيانات در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم‏ - 29/07/1389 - Farsi