Muharram 2013 Hussainiyah Imam Khomeini -Midahi Mehmood Karimi- Farsi