بيانات در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس وحدت اسلامی - 1/12/1389 - Farsi