بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم‌ - 2/8/1389 - Farsi