و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین - Farsi sub English