بیانات رهبر انقلاب در اجتماع مردم بجنورد ..خراسان 19/07/1391. - Farsi