28/07/1389 بيانات در ديدار خانواده‌هاى شهدا و جانبازان قم‌ - Farsi