بيانات در دیدار مسئولان اجرائى استان قم‌ - 5/8/1389 - Farsi