دیدار مردم آذربایجان با رهبر انقلاب Massive Voter Turnout Harms Enemies - 15Feb12 - Farsi