دیدار كارگزاران حج - Sayyed Ali Khamenei with Hajj Agents - 20Sep2013 - Farsi