حركات ورزش باستانی در دیدار بسیجیان با رهبر - Visit of Kermanshah - Farsi